Právní předpisy

Na počátku záměru umístění základnové stanice je povinnost ze strany mobilních operátorů prokázat a doložit věcně a místně příslušné hygienické stanici, že základnová stanice splňuje všechny limity uvedené v právních předpisech. Tuto skutečnost mobilní operátor, ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.,“) a jeho § 35, prokazuje předložením dokumentace, ve které je doloženo buď výpočtem nebo měřením dodržení výše uvedených limitů, resp. (dle litery zákona) dodržení nejvyšších přípustných hodnot neionizujícího záření z hlediska možné expozice fyzických osob. Ve smyslu metodického pokynu Čj. 29015/2009 ze dne 30.6.2009 vydaného Ministerstvem zdravotnictví - hlavním hygienikem České republiky je tedy mobilní operátor povinen zvolit si jeden z výše uvedených postupů ověření, zda-li plánovaná základnová stanice splňuje avízované limity, předložit vypracovanou dokumentaci a požádat příslušnou hygienickou stanici o vydání tzv. souhlasného závazného stanoviska (§ 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Po důkladném prozkoumání předložené dokumentace příslušná hygienická stanice buď vydá předmětné souhlasné závazné stanovisko nebo v případě nedodržení zákonných požadavků žádost zamítne.

Shora uvedené ustanovení § 35 zákona č. 258/2000 Sb., je provedeno Nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (dále jen „NV“). Obsahem tohoto prováděcího právního předpisu, jenž je harmonizován s Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2004/40/ES ze dne 29.4.2004, je podrobná úprava hygienických limitů neionizujícího záření, metody a způsob jejich zjišťování a hodnocení minimální rozsah opatření k ochraně zdraví při práci, dále úprava nejvyšších přípustných hodnot expozice fyzických osob v komunálním prostředí (tzv. ostatních osob) neionizujícímu záření.

Pokud by základnová stanice uvedené limity v NV nesplňovala, nebyla by hygienickou stanicí povolena, nebo-li hygienická stanice nevydá mobilnímu operátorovi souhlasné závazné stanovisko, které je jedním z klíčových podkladů pro vydání příslušného povolení (územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení) stavebním úřadem tak, jak je uvedeno v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

V průběhu užívání základnové stanice je příslušná hygienická stanice oprávněna provést kontrolu tohoto zařízení za účelem zjištění zda-li nedochází k překročení přípustných hodnot upravených citovaným NV, seznámit se s příslušnou technickou dokumentací a s provozním řádem základnové stanice. O zjištěných závěrech takovéto kontroly vydá hygienická stanice ve smyslu § 84 zákona č. 258/2000 Sb., protokol, ve kterém je oprávněna, v případě zjištění nějakých nedostatků, uložit mobilnímu operátorovi povinnost tyto nedostatky odstranit v daném časovém termínu, popř. je oprávněna uložit rovněž finanční pokutu.

Úvod » Užitečné informace » Právní předpisy » Právní předpisy