Základnové stanice

Mobilní telefony by nemohli fungovat bez základnových stanic. Při každém volání, SMS, MMS či prohlížení internetu se mobil pomocí rádiových vln spojí se základnovou stanicí. Intenzita signálu se vám zobrazuje na displeji telefonu. Čím lepší je spojení mezi základnovou stanicí a telefonem, tím méně je potřeba energie. Základnové stanice pokrývají svým signálem téměř celé území České Republiky. Celkem jich je více než 10 000. Můžete je najít jako rozhledny, samostatné věže, na komínech či vodojemech a na střechách rozličnách budov.

Každá základnová stanice má antény pro komunikaci s telefonem – těchto antén je zpravidla několik. Většina stanic má pak i parabolické antény mikrovlnných spojů, které slouží ke komunikaci se zbytkem sítě operátora nebo k propojení hovoru do jiných sítí. Základnová stanice nemůže být v provozu bez souhlasu místně příslušné Krajské hygienické stanice. K udělení tohoto souhlasu je třeba prokázat, že nedojde k překročení nejvyšších přípustných hodnot daných Nařízením vlády 1/2008Sb. o neionizujícím záření (odkaz na legislativu). V určitých případech je prováděno i měření. Žádné z měření, které bylo provedeno v okolí základnových stanic neprokázalo překročení limitů. Několik měření zveřejnil na svých stránkách i jeden z operátorů .

Úvod » Stanice » Základnové stanice