Vědecké studie v oblasti EMF

Existuje nepřeberné množství vědeckých studií zabývajících se otázkou možného negativního vlivu na lidský organismus, při expozicích nepřekračujících současné hygienické limity. Jedno z možných dělení studií je následující:

  • In vitro studie (ve zkumavce) – prováděné mimo tělo, např. části tkáně, buněčné kultury
  • In vivo studie – prováděné na živém organizmu
  • Epidemiologické studie – obecně se dělí na:
  1. observační (pozorovací)nezasahuje se do procesu vzniku nemoci
  2. intervenční (experimentální) výzkumníci určí, kdo bude čemu vystaven
  • Kohortová studie – sledované osoby jsou rozděleny do skupin (kohort). Obvykle bývají definovány dvě skupiny, exponovaná a kontrolní a výsledky obou skupin jsou porovnány
  • Případové studie – týkají se určitého případu, který je zpravidla velmi těžko opakovatelný
  • Meta-analýza je statistická metoda kombinující výsledky velkého počtu studií, které se zabývají stejným nebo podobným problémem a používají zhruba stejné metody

Každá z uvedených studií má své výhody a nevýhody, jejichž analýza není cílem tohoto článku.
Není lehké se v nich orientovat a seřadit je například podle váhy míry věrohodnosti, zvláště za situace, kdy jsou výsledky zcela protichůdné. Při hodnocení výsledků studií, je třeba vzít v úvahu, jakou metodou a na jakém vzorku se k výsledkům došlo. Ne vždy lze výsledky studie na neživé tkáni aplikovat na živý organizmus, tak jako ne vždy jsou výsledky výzkumu na zvířatech aplikovatelné na člověka.

Ve výzkumu platí pravidlo, že by výsledky neměli být publikovány dříve, než jsou potvrzeny replikací a posouzeny vědci nezúčastněnými na daném výzkumu. Toto pravidlo je často porušováno a dochází ke zveřejnění výsledků, které zbytečně alarmují veřejnost. Když se pak tyto výsledky při replikaci opakovaně nepotvrdí, je velmi těžké škody způsobené předčasným zveřejněním nepravdivých výsledků zmírnit.

Typickým příkladem může být Epidemiologická studie Dr. Oberfelda , která ukazuje na zvýšené riziko vzniku rakoviny ve vzdálenosti 200m od základnové stanice s frekvencí 450 MHz (Vasoldsberg/Hausmannstätten Rakousko). Studie trvala 13 let (1984 -1997).

Později se ukázalo, že zmíněná stanice nikdy v dané lokalitě nebyla instalována! Pokrytí zajišťovala stanice vzdálená 4,5 km. Do roku 1994 – nebyly v oblasti mobily vůbec používané. Škody na psychice místních obyvatel jsou i po tomto zjištění nenapravitelné.

Chcete-li si ověřit míru věrohodnosti výsledků studie, je dobré si zjistit, jestli byla studie replikována, kým a na jak velikém vzorku byla provedena, kde byla publikována a jak byla přijata uznávanými vědeckými autoritami.

Úvod » Vědecké studie » Vědecké studie v oblasti EMF